Avís Legal

Dades identificatives del titular del lloc web.

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ASSISVITA ASISTENCIA SL. (en endavant, “ASSISVITA ASISTENCIA SL. ”) i en qualitat de titular de la pàgina web www.felizvita.com/barcelona , procedeix a comunicar-los les dades identificatives exigides per la referida norma:

Denominació social: ASSISVITA ASISTENCIA SL.

Domicili social: Carrer de Vilamarí 86-88, 08015, Barcelona

CIF:B67125435

Adreça de correu electrònic: barcelona@felizvita.com

Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: tom 46255 / foli 205 / fulla b 514460, inscripció 1.

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.felizvita.com/barcelona , assumeixen i es comprometen a respectar.

Definicions

“Pàgina”, domini www.felizvita.com que es posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.

“Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la Pàgina.

“Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.felizvita.com, les quals conformen la informació i els serveis que ASSISVITA ASISTENCIA SL. posa a la disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, registres, programari, aspecte, disseny gràfic, codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.

“Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara java, javascript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.

“Enllaç”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icon, botó o indicatiu que conté l’enllaç.

“Cookies”, mig tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa ASSISVITA ASISTENCIA SL. avisarà oportunament de la seva utilització en el moment en què s’implantin en la Pàgina.

Condicions d’ús

La simple utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per ASSISVITA ASISTENCIA SL. pot ser diferent a cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, ASSISVITA ASISTENCIA SL. facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per ASSISVITA ASISTENCIA SL. o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per ASSISVITA ASISTENCIA SL. , d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, registres, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita de ASSISVITA ASISTENCIA SL., que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

– Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el «copyright» i altres dades identificatives de la reserva de drets de ASSISVITA ASISTENCIA SL. o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat de ASSISVITA ASISTENCIA SL. o, en el seu cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.

D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de ASSISVITA ASISTENCIA SL. , o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de ASSISVITA ASISTENCIA SL. o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de ASSISVITA ASISTENCIA SL. o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Enllaços

Aquelles persones que es proposin establir enllaços entre la seva pàgina Web i la Pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

– No serà necessària autorització prèvia quan l’Enllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de ASSISVITA ASISTENCIA SL.

– No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web de ASSISVITA ASISTENCIA SL.

– No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre ASSISVITA ASISTENCIA SL. els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.

– No es declararà ni es donarà a entendre que ASSISVITA ASISTENCIA SL. ha autoritzat l’Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’Enllaç.

-La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’Enllaç.

– La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Cookies

Les cookies són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els Llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa ASSISVITA ASISTENCIA SL. informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web, així com per a identificar el PC de l’Usuari permetent reconèixer-li en les seves pròximes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per a no permetre l’ús de cookies en les seves visites al website.

Disponibilitat de la Pàgina

ASSISVITA ASISTENCIA SL. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, ASSISVITA ASISTENCIA SL. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

ASSISVITA ASISTENCIA SL. exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels Enllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Enllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

ASSISVITA ASISTENCIA SL. no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Enllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de ASSISVITA ASISTENCIA SL. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, ASSISVITA ASISTENCIA SL. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Qualitat de la Pàgina

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina,ASSISVITA ASISTENCIA SL. fa el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

ASSISVITA ASISTENCIA SL. exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de ASSISVITA ASISTENCIA SL. a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

Disponibilitat dels Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. ASSISVITA ASISTENCIA SL. , no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, ASSISVITA ASISTENCIA SL. advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

ASSISVITA ASISTENCIA SL. és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria (el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.

Durant la navegació a través de la web www.felizvita.com. és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto d’aquests.

D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comú a tots ells el responsable del fitxer: ASSISVITA ASISTENCIA SL. domiciliada en la Carrer de Vilamarí 86-88
08015, Barcelona , així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que haurà de formalitzar-se mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de ASSISVITA ASISTENCIA SL. contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d’ells.

D’altra banda, ASSISVITA ASISTENCIA SL. ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del website www.felizvita.com/barcelona , aplicant les mesures de seguretat que exigeix el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Jurisdicció

Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Madrid renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Legislació aplicable

L’Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

Copyright© ASSISVITA ASISTENCIA SL.

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.