Empresa autoritzada per obtenir l’ajuda PEVS

Sol·licita informació

Responsable: Feliz Vita SL. Finalitat: gestió de la sol·licitud de contacte. Drets: podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades a info@felizvita.com, així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Destinataris: no se cedeixen a tercers. Informació: més informació en la nostra pàgina de Política de privacitat.

A Felizvita assessorem, gestionem i tramitem per tu la Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS). Som una empresa autoritzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Què és la prestació PEVS?

Actualment la Generalitat de Catalunya posa diferents ajudes a disposició de les persones dependents. Entre d’altres tenim la PEVS, directament lligada al servei d’assistència privada a domicili. Aquesta ajuda “PEVS” tracta d’una prestació econòmica periòdica que la Generalitat de Catalunya dona a la persona dependent Grau II i III, en concepte d’ajuda per sufragar les despeses d’una assistència o cures a domicili de caràcter privat.

L’import d’aquesta ajuda dependrà del grau de dependència (II o III) i la situació socioeconòmica del beneficiari, des de 426€ fins a 715€.

Es tracta d’una ajuda Universal, és a dir, qualsevol persona dependent que presenti la sol·licitud, complint les condicions que la Generalitat de Catalunya estableix per a atorgar-la, podrà ser beneficiària.

Quins passos cal seguir per obtenir la PEVS?

En primer lloc hem de comptar amb el grau de dependència reconegut.

Si no comptem amb el grau de dependència reconegut hem d’iniciar el procés a través dels Serveis Socials de l’ajuntament on es trobi empadronat el sol·licitant, o a través d’oficines d’atenció ciutadana i assumptes socials/familiars. Lloc on s’haurà de lliurar la sol·licitud de reconeixement de dependència a més d’aportar la següent documentació.

Documentació adicional a la sol·licitud:

  • Còpia del DNI del sol·licitant vigent o, si es dóna el cas, del representant legal.
  • Resolució judicial, en cas d’incapacitació i acta d’acceptació de tutela que ho acrediti.
  • Certificat històric d’empadronament que acrediti 5 anys de residència en territori espanyol, dels quals 2 anys han de ser immediatament anteriors a la data de presentació d’aquesta sol·licitud, en cas que aquests períodes de residència no quedin acreditats a Catalunya. Per als menors de cinc anys el període de residència s’exigirà a qui exerceixi la seva guarda i custòdia.
  • Informe de salut original de menys de 2 anys on constin els diagnòstics vinculats amb la dependència, realitzat amb el model específic per a això i signat per un metge col·legiat.
  • Només si escau, Certificat de persona amb discapacitat amb barem de necessitat de tercera persona que hagi estat valorada fora de Catalunya.
  • Declaració responsable sobre la capacitat econòmica i patrimonial del sol·licitant.
  • Autorització de comprovació, per part de les administracions públiques competents, de les dades necessàries per a la determinació de la capacitat econòmica i el reconeixement del dret als serveis o prestacions o, en defecte d’això, còpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Una vegada lliurada la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida, es deriven a Serveis de valoració de la dependència (SEVAD) des d’on es posaran en contacte amb el sol·licitant per a fixar dia i hora de valoració en domicili.

La valoració consisteix en una visita al domicili per part d’un valorador professional amb perfil sociosanitari i formació específica en l’aplicació del Barem de Valoració de la Situació de Dependència (BVD), amb el qual es mesurarà la capacitat de la persona per a dur a terme per si mateixa les activitats bàsiques de la vida diària. Es realitza tenint en compte els informes de salut, l’entorn en el qual viu, i, si n’hi hagués, les ajudes tècniques, órtesis i pròtesis prescrites.

La valoració determinarà el grau de dependència del sol·licitant:

Grau I: Dependència moderada. Necessita suport ocasional.

Grau II: Dependència severa. Necessita suport de 2 a 3 vegades al dia i no suport permanent.

Grau III: Gran Dependència. Necessita suport indispensable diverses vegades al dia.

El mateix equip procedirà a elaborar un Programa Individual d’Atenció (PIA), en el qual s’estableixen les modalitats d’ajudes més adequades, depenent del grau de dependència reconegut. Entre les quals es troba la prestació econòmica vinculada al servei o PEVS.

Si comptem amb el grau de dependència reconegut i volem canviar d’ajuda o revisió de grau si hi ha algun canvi de la situació, podem fer-lo. En aquest cas sol·licitarem un canvi de PIA. Emplenat la sol·licitud i aportant la documentació requerida per a l’obtenció de la PEVS.

Quina prestació percebré?

La quantia a percebre es determina en funció de la situació socioeconòmica i grau de dependència de la persona beneficiària.

Quanties de PEVS

Grau

Màxima

€/mes

Mínima

€/mes

III715,07429,04
II426,12300,00
I300,00300,00

Per a la seva obtenció és important saber què:

  • El servei de l’ajuda a domicili ha de ser contractat a una empresa privada autoritzada per la Generalitat de Catalunya, com es Felizvita.
  • L’ocupador del professional ha de ser la empresa privada.

Felizvita és una empresa aprovada per la Generalitat de Catalunya per a poder fer ús del PEVS. Després de la contractació de l’Assistència Premium posem a la teva disposició, de forma totalment gratuïta, el nostre departament jurídic per a la gestió de la sol·licitud d’aquesta ajuda. Estalvian-te les gestions burocràtiques, de manera àgil i segura.

Demana’ns pressupost sense comrpomís

Per nosaltres cada persona és única i tractem cada cas de manera personalitzada.

Avalats per la Generalitat de Catalunya

Rep una assistència amb prestació de qualitat

1 %
Clients satisfets
1
Famílies ateses
1
Professionals